درباره گروه بازرگانی سفیر تجارت آرسس

گـروه بازرگانـی سـفیر تجـارت آرسـس بـا مدیریـت آقـای صادقیـان در سـال 1395 تاسـیس و در اسـتان البـرز شـروع بـه کار نمـود.
زمینــه کاری ایــن شــرکت توزیــع کالاهــای تحــت اختیــار بــه فروشــگاههای مربوطــه، عمــده فروشــیها، تعاونیهــای مصــرف و نمایندههــای اســتانی در کشــور میباشــد.
در ایــن ســالها کوشــیده اســت تــا بــه بهتریــن نحــو کالاهــای در اختیــار را بــه نماینده هــای کشــوری و فروشــگاههای زیــر مجموعــه ارســال نمایــد.
ایـن شـرکت مفتخـر اسـت کـه بـا برندهـای مطـرح کشـوری بصـورت انحصـاری فعالیـت داشـته و هـر روز سـهم بـازار خـود را افزایـش میدهـد.
واحدهای زیر مجموعه سفیر تجارت آرسس
پخـش بـرگ سـبز البـرز: ایـن واحـد عهـده دار بازاریابـی و توزیـع انـواع کالا در اسـتان البـرز بـه صـورت مویرگـی و سراسـر کشـور بـه صـورت کالا را دارد.
گـروه صنعتـی پـازل پلاسـت: ایـن واحـد شـامل کارخانـه ای بـا وسـعت 5000 متـر مربـع تولیـدی در انـواع محصـولات پلـی اتیلـن )انـواع نایلـون فریـزر، زبالـه، انـواع سـفرههای نایلونـی، کاغـذی و …( بـوده و هـر روزه بـرای بالا بـردن کیفیـت محصـوالت خـود میکوشـد.
ســفیر تجــارت آرســس: ایــن شــرکت مســئولیت خریــد انــواع کالا هــای مذکــور بصــورت انحصــاری و ســرمایه گــذاری در واحدهــای یــاد شــده بــرای بــالا بــردن تــوان تولیــد و فــروش کشــوری و مدیریــت متمرکــز واحــد هــای زیــر مجموعــه را داراســت.
هـدف ایـن گـروه تجـاری دسـتیابی بـه انـواع بازارهـای فـروش نویـن بـا رویکـرد علمـی و بـا در اختیـار گیـری مشـاورین و اسـاتید مجـرب در صنعـت بازاریابـی و فـروش بـرای همـکاری بـا برندهـای مطرح کشـور میباشــد.